December 15, 2016

Chemistry: Nonmetals

Physical Properties


The physical properties of nonmetals are opposite to those that characterize metals. 
 • Many of the nonmetals are gasses at room temperature
 • They have low boiling points
 • Carbon and Iodine are solids at room temperature
 • Bromine is the only liquid at room temperature 

Chemical Properties
 • The atoms of the nonmetals (except for the ones in group 18) can react with other atoms, leading to the formation of compounds.

Compounds of Nonmetals
 • Nonmetals can also form compounds with other nonmetals
 • The atoms share electrons and become bonded together into molecules, such as carbon monoxide and carbon dioxide
 • When the molecules contain only two atoms, they are called diatomic molecules (O₂, N₂, H₂)
 • Some nonmetal elements also form diatomic molecules


December 14, 2016

Chemia: Układ okresowy pierwiastków

Prawo Okresowości
Właściwości pierwiastków chemicznych, uporządkowanych zgodnie ze zwiększającą się liczbą atomową (Z), powtarzają się okresowo.
Położenie pierwiastków w układzie okresowym:
 • w pierwiastkach  chemicznych grup 1. i 2. liczba elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka jest równa numerowi grupy
 • w pierwiastkach chemicznych grup 13. - 18. liczba elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka jest równa numerowi grupy pomniejszonemu o 10
 • liczba powłok elektronowych jest równa numerowi okresu
Charakter chemiczny pierwiastków grup głównych
 • W miarę zwiększania się numeru grupy w układzie okresowym pierwiastków, zmienia się charakter chemiczny pierwiastków od typowo metalicznego (grupy 1., 2.) do typowo niemetalicznego (grupy 17., 18.).
  Najbardziej aktywnymi metalami są pierwiastki grupy 1. (z wyjątkiem wodoru), a najbardziej aktywnymi niemetalami są pierwiastki grupy 17.
 • zwiększa się liczby elektronów walencyjnych
 • następuje wzrost charakteru niemetalicznego
W miarę zwiększania się numeru okresu:
 • zwiększa się liczba powłok elektronowych
 • wzrasta zdolność oddawania elektronów
 • wzrasta charakter metaliczny
 • wzrasta aktywność chemiczna metali
W miarę zmniejszania się numeru okresu:
 • wzrasta charakter niemetaliczny
 • wzrasta zdolność przyjmowania elektronów
 • wzrasta aktywność chemiczna niemetali

December 13, 2016

Chemia: Wiązania chemiczne

Rodzaje wiązań chemicznych:
 • Wiązanie kowalencyjne (atomowe) - wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu się atomów za pomocą wspólnych par elektronowych.
  • niespolaryzowane - występuje w cząsteczkach składających się z atomów tego samego pierwiastka.
  •  spolaryzowane - występuje w cząsteczkach składających się z atomów różnych pierwiastków.
 • Wiązanie jonowe (Ionic bonds- wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu się kationów i anionów powstałych z atomów.
  Oppositely charged ions attract each other. This attractive force is an ionic bond.
  In an ionic compound the positive ions balance the charge of the negative ions. Overall the compound is electrically neutral. 
 • Wiązanie metaliczne - występuje metalach i ich stopach.
 • Wiązanie koordynacyjne - wspólna para elektronowa może pochodzić tylko od jednego atomu.
Source: wersus.com


Wartościowość (oznaczana cyfrą rzymską) - liczba wiązań, za pomocą których atomy łączą się ze sobą (wiązanie kowalencyjne), liczba nadmiaru lub niedomiaru elektronów w jonie (wiązanie jonowe). Wartościowość pierwiastka chemicznego jest związana z liczbą elektronów walencyjnych.

Wzór sumaryczny - wzór uwzględniający rodzaj i liczbę atomów.

Wzór strukturalny - wzór uwzględniający rodzaj, liczbę atomów oraz liczbę wiązań chemicznych.

Jon (Ion) - cząstka obdarzona ładukiem elektrycznych dodatnim lub ujemnym.
Kation - jon dodatni.
Anion - jon ujemny.

Związki jonowe
 • powstają w wyniku przeniesienia elektronowów walencyjnych od atomu jednego pierwiastka chemicznego do drugiego i utworzenia w ten sposób kationów i anionów, które - przyciągając się - tworzą wiązania.
 • stan skupienia: stały, tworzą sieć krystaliczną.
 • wysokie temperatury topnienia i wrzenia.
 • stopione lub rozpuszczone w wodzie związki jonowe przewodzą prąd elektryczny, gdyż zawierają zdolne do poruszania się jony dodatnie i ujemne.
Związki kowalencyjne
 • powstają z atomów, które uwspólniają swoje elektrony walencyjne, skutkiem czego łączą się ze sobą za pomocą wspólnych par elektronowych tworzących wiązanie.
 • stan skupienia: stały, gazowy, ciekły
 • niskie temperatury topnienia i wrzenia.
 • nie przewodzą prądu elektrycznego, gdyż ich cząsteczki są elektrycznie obojętne


December 11, 2016

Biology: Cell Division

INTERPHASE
This is the period before cell division occurs.
 • Cell grows to its mature size - cell doubles in size and produces all the structures needed to carry out its functions.
 • The cell makes a copy of its DNA, and prepares to divide into two cells in a process called replication. At the end of DNA replication, the cell contains two identical sets of DNA.
 • The cell produces structures that it will use to divide during the rest of the cell cycle.

MITOSIS
During mitosis, one copy of the DNA is distributed into each of the two daughter cells.
Chromosome is a doubled rod of condensed chromatin.
Chromatid is an identical rod, or strand, of chromosome.
 • PROPHASE  - the chromatin in the nucleus condenses to form chromosomes. Structures called spindle fibers form a bridge between the ends of the cell. The nuclear membrane breaks down.
 • METAPHASE - the chromosomes line up across the center of the cell. Each chromosome attaches to spindle fiber at its centromere, which holds the chromatids together.
 • ANAPHASE - The centromeres split. The two chromatids separate. One chromatid moves along the spindle fiber to one end of the cell. The other chromatid moves to the opposite end. The cell becomes stretched out as the opposite ends pull apart.
 • TELOPHASE - The chromosomes begin to stretch out and lose their rod-like appearance. This occurs in the two regions at the ends of the cell. A new nuclear membrane forms around each region of chromosomes.
During mitosis chromatids separate from each other and move to opposite ends of the cell. Then two nuclei form around the chromatids at the two ends of the cell.

CYTOKINESIS
During cytokinesis, the cytoplasm divides, distributing the organelles into each of the two new cells.

Cytokinesis marks the end of the cell cycle. Two new cells have formed. Each daughter cell has the same number of chromosomes as the original parent cell. At the end of cytokinesis, each cell enters interphase, and the cycle begins again.

Source: Encyclopedia Britannica


STRUCTURE OF DNA
There are four kinds of nitrogen bases: adenine, thymine, guanine, and cytosine. The capital letters A,T, G, and C are used to represent the four bases.

Adenine (A) only pairs with thymine (T), while guanine (G) only pairs with cytosine (C). This pairing pattern is the key to understanding how DNA replication occurs.

November 24, 2016

Biology: Respiration

Respiration
During respiration, cells break down simple food molecules such as glucose and release the energy they contain.

C6H12O+ 6 O2 6 CO+ 6 H2O + energy

The first stage of respiration, which takes place in the cytoplasm, releases a small amount of energy. The second stage takes place in the mitochondria. A large amount of energy is released at this stage.


Photosynthesis and respiration can be thought of as opposite processes. Together, these two processes form a cycle that keeps the levels of oxygen and carbon dioxide fairly constant in the atmosphere.

Photosynthesis

CO2 + H2→ sugars + O
Respiration
glucose + O→ CO2 + H2O

Fermentation, an energy-releasing process that does not require oxygen. Fermentation provides energy for cells without using oxygen. The amount of energy released from each sugar molecule during fermentation, however, is much lower than the amount released during respiration.

Alcoholic Fermentation 
Occurs in yeast and other single-celled organisms products: alcohol, CO2, small amount of energy

Lactic-Acid
Takes place in the body. Cells lacking oxygen, used the process of fermentation to produce energy. Lactic acid is produced.

October 27, 2016

Fizyka: Ruch niejednostajny i prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch, podczas którego prędkość ciała zmienia swoją wartość w miarę upływu czasu, nazywa się ruchem niejednostajnym. Dla tego ruchu charakterystyczne są:
 • Prędkość chwilowa Vch
  Vch = Δx/Δt
  gdzie:
  Δx - przemieszczenie
  Δt - mały przyrost czasu
 • Prędkość średnia Vśr
  Vśr = sc/t
  gdzie:
  Vśr - prędkość średnia
  sc - całkowita droga
  t - czas
Prędkość chwilowa - prędkość ciała w danej chwili; określa się ją jako iloraz przemieszczenia do bardzo małego przyrostu czasu, w którym ono nastąpiło.

Ruch niejednostajny - ruch, w którym wartość prędkości zmienia się w czasie.

Prędkość średnia - iloraz całkowitej drogi i czasu trwania ruchu.

------------------------------------

Przyspieszeniem nazywa się iloraz przyrostu prędkości i czasu, w którym ten przyrost nastąpił.

Wartość przyspieszenia a

a = Δv/Δt

Kierunek i zwrot przyspieszenia w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym są takie jak kierunek i zwrot prędkości.

Jednostką przyspieszenia w Układzie SI jest 1 m/s², gdyż [a] = m/s².

W ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym przyspieszenie ma wartość stałą.

Image result for ruch jednostajnie przyspieszonyW ruchu jednostajnie przyspieszonym droga jest wprost proporcjonalna do kwadratu czasu, prędkość rośnie wprost proporcjonalnie do czasu, a przyspieszenie ma wartość stałą.
Przyspieszenie jest wielkością wektorową.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - ruchu, w którym tor jest linią prostą, odcinki drogi pokonywane w kolejnych sekundach mają się do siebie tak, jak kolejne liczby nieparzyste, a droga jest wprost proporcjonalna do kwadratu czasu.

W ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym droga rośnie wprost proporcjonalnie do kwadratu czasu.

s = at²/2 
gdzie:
t - czas trwania ruchu
s - przebyta droga
a - przyspieszenie  

October 19, 2016

Zdzisław Beksiński (Ostatnia Rodzina)

Zdzislaw Beksinski in Sanok-crop.jpg
Yesterday my Mom dragged me to see a movie about a Polish painter, Zdzisław Beksiński. I didn't really like the movie, because I didn't understand it. I've never even heard of this painter before, and I've never seen any of his paintings.

The movie starts when Beksiński's son, Tomasz, moves to Warsaw in early 1970s. Tomasz is a young, single guy who has psychological problems. Throughout the movie he tries to commit suicide a few times. And at last, at the end of 1999  he succeeds. 

Zbigniew Beksiński lived in a typical communist apartment block on the outskirts of Warsaw (very close to my Mom's old house). He worked from his apartment creating tens of paintings every year. At that time people did not understand his art. It was too dark and weird.

Beksińki shared his apartment with his wife, mother and mother-in-law. His son lived in the apartment block nearby. They lived a simple and difficult life in the communist Poland. Beksiński's wife, Zofia, was portrayed in the movie as a loving and caring wife, mother and daughter-in-law. She was the one who took care of everything and everyone. 

Beside painting Beksiński was interested in filming and photography and at the end of his life in computer graphics.

He was brutally murdered by a 19 years old son of his acquaintance. He was the last one in his family to die.

Here is a short film about Beksińki's everyday life. Most of it was filmed by the painter himself.
There are many films about him on YouTube as he loved documenting his family on film. After his death many of those films were made public.


And here are some of his paintings. Personally I don't really like them.

Image result for beksinski


Image result for beksinski


Zdzisław Beksiński
24 February 1929 - 21 February 2005

October 1, 2016

Physics: Bernoulli's Principle

Pressure
 • Pressure is the force per unit area on a surface.
 • Fluid pressure results from the motion of the atoms or molecules that make up the fluid.
 • Pressure at a given level in a fluid is the same in all directions. Pressure decreases with altitude and increases with depth.
Transmitting Pressure in a Fluid
 • According to Pascal's principle, an increase in pressure on a confined fluid is transmitted equally to all parts of the fluid.
 • A hydraulic device works by transmitting an increase in pressure from one part of a confined fluid to the other. A small force exerted over a small area at one place results in a large force exerted by a larger area at another place.

Image result for forces in fluids

Floating and Sinking
 • The upward force on a object submerged in a fluid is called the buoyant force.
 • The buoyant force on an object is equal to the weight of the fluid displaced by the object. This is Archimedes' principle.
 • An object will sink, rise to the surface, or stay where it is a fluid depending on whether its density is less then, greater than, or equal to the density of the fluid.
Applying Bernoulli's Principle
 • The pressure in a fluid decreases as the speed of the fluid increases. This is Bernoulli's principle.

September 30, 2016

Fizyka: Ruch

Aby określić, czy ciało jest w ruchu czy w spoczynku względem innego ciała, należy ustalić układ odniesienia i zwązać z nim odpowiedni układ współrzędnych.

Ruchem nazywa się zmianę położenia ciała wzgędem przyjętego układu odniesienia.

Ciało jest ruchu, jeżeli zmienia położenie względem wybranego układu odniesienia. To samo ciało względem innego układu odniesienia może pozostawać w spoczynku. Tę cechę określa się jako względność ruchu. Położenie ciała w danej chwili można określić, stosując jedno-, dwu- lub trójwymiarowy układ współrzędnych.

Aby opisać ruch, należy określić między innymi:
 • tor ruchu
 • drogę
 • przemieszczenie
Ruch - zmiana położenia ciała względem przyjętego układu odniesienia.

Względność ruchu - określenie, czy dane ciało jest w ruchu czy w spoczynku, w zależności od wyboru układu odniesienia.

Układ odniesienia - wybrany układ ciał, względem którego określa się położenie opisywanego ciała.

Tor ruchu - linia, którą "zakreśla" poruszające się ciało.

Droga (s) - długość toru ruchu.

Przemieszczenie (przesunięcie)  (Δx) - odległość między początkowym i końcowym położeniem ciała.

Image result for wykres ruchu

Ruchu jednostajny prostoliniowy

Prędkość (v) jest wielkością wektorową. W ruchu prostoliniowym kierunek i zwrot prędkości są zgodne z kierunkiem i zwrotem przemieszczenia. Prędkość to iloraz drogi i czasu, w jakim tę drogę przebyto

 v = s/t

W ruchu prostoliniowym wartość przemieszczenia jest równa drodze przebytej w tym samym czasie. W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość ma wartość stałą. Jednostką prędkości jest 1 m/s.
Drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym przedstawia zależność:

s = vt

Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch, w którym ciało pokonuje jednakowe odcinki drogi w takich samych odstępach czasu, a torem jest linia prosta.

September 29, 2016

Biology: Photosynthesis

Photosynthesis - means using light to make food.
It is a process by which  a cell captures the sunlight energy and uses it to make food.

1st stage of photosynthesis - the pigments (chlorophyll) in chloroplasts (the green organelles inside plant cells capture the energy in sunlight.

2nd stage of photosynthesis - the cells use the captured energy to produce sugars.

The cell needs:
 • water H2O
 • carbon dioxide CO2
6 CO2 + 6 H2O  → light energy  → C6H12

Source: wisegeek.com


August 18, 2016

Fizyka: Prawo Archimedesa

Wartość siły wyporu nie zależy od kształtu ciała, ale zależy od jego objętości i gęstości cieczy, w której ciało jest zanurzone.

Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu zwrócona ku górze i równa ciężarowi wypartej cieczy.


F=ρVg

F - siła wyporu
ρ - gęstość cieczy
V - objętość wypartej cieczy
g - przyspieszenie ziemskie
Fw=Fg

Siła wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy.Ciało tonie w cieczy, jeżeli jego gęstość jest większa od gęstości cieczy.

Ciało zanurzone w cieczy wypływa na jej powierzchnię, jeżeli jego gęstość jest mniejsza od gęstości cieczy.

Ciało jest całkowicie zanurzone w cieczy (nie wypływa na jej powierzchinę i nie opada na dno), jeżeli jego gęstość i gęstość cieczy są sobie równe.

Na każde ciało umieszczone w gazie  działa siła wyporu zwrócona ku górze i równa co do wartość ciężarowi wypartego gazu.July 15, 2016

Chemia: Izotopy

Izotopy - atomy tego samego pierwiastka chemicznego różniące się między sobą liczbą neutronów w jądrze.


W zależności od pochodzenia, izotopy można podzielić następująco:
 • naturalne - występujące w przyrodzie
 • sztuczne - otrzymane przez człowieka
Promieniotwórczość polega na samorzutnym rozpadzie jąder atomów niektórych pierwiastków chemicznych albo rozszczepieniu na dwa różne pierwiastki chemiczne.
Izotopy ze względu na ich trwałość dzielimy na:
 • trwałe - atomy, których jądra nie ulegają samorzutnym przemianom jądrowym
 • promieniotwórcze - (nietrwałe) atomy, które ulegają samorzutnie przemianom jądrowym

Dwa rodzaje promieniotwórczości:
 • naturalna - pierwiastki promieniotwórcze samoistnie ulegają rozpadowi
 • sztuczna - wywołana jest bombardowaniem jąder danego pierwiastka chemicznego, np. neutronami, protonami
Jednostka masy atomowej - 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C.
Masa atomowa - średnia masa atomowa pierwiastka chemicznego, wynikająca z zawartości procentowej jego izotopów.

Zastosowania izotopów:
 • w geologii i archeologii - do określenia wieku organizmów, skał i minerałów
 • w medycynie - do rozpoznawania i leczenia chorób
 • jako źródło energii - w elektrowniach jądrowych
 • w przemyśle i technice
 • jako paliwo
Znani chemicy zajmujący się promieniotwórczością:

1895 - Wilhelm Conrad Roentgen odkrył promienie X.
1896 - Antoine Henri Becquerel odkrył promieniotwórczość naturalną.
1898 - Odkrycie pierwiastków promieniotwórczych (polon i rad) przez Marię Skłodowską-Curie.
1934 - Odkrycie promieniotwóczości sztucznej przez Irene Joliot-Curie i Frederica J. Joliot-Curie.

June 30, 2016

WW2 countries led into the war

Communist  Countries
 1. Soviet Union - Joseph Stalin
Democratic Countries
 1. Britain - Neville Chamberlain (1937 - 1940) Winston Churchill (1951 - 1955)
 2. France - Albert François Lebrun (French Third Republic) Charles de Gaulle (Free French Forces)
 3. Poland - Ignacy Mościski (1926 - 1939) Władysław Sikorski (In exile)
 4. U.S.A. - Franklin D. Roosevelt (1933 - 1945) Harry S. Truman (1945 - 1953)
 5. Netherland - Wilhelmina of the Netherlands
 6. Belgium - Leopold III of Belgium
Fascist Countries
 1. Austria
 2. Portugal
 3. Romania - Ion Antonescu
 4. Italy - Victor Emmanuel III (Kingdom of Italy) Benito Mussolini (Italian Social Republic)  
 5. Germany - Adolf Hitler
 6. Japan - Hirohito
 7. Spain

June 24, 2016

Geography: Countries on Equator and Tropics

Equator

 1. São Tomé and Príncipe
 2. Gabon
 3. Republic of the Congo
 4. Democratic Republic of the Congo
 5. Uganda
 6. Kenya
 7. Somalia
 8. Indonesia
 9. Ecuador
 10. Colombia
 11. Brazil

Tropic of Capricorn

 1. Namibia
 2. Botswana
 3. South Africa
 4. Mozambique
 5. Madagascar
 6. Australia
 7. Chile
 8. Argentina
 9. Paraguay
 10. Brazil

Tropic of Cancer

 1. Algeria
 2. Niger
 3. Libya
 4. Egypt
 5. Saudi Arabia
 6. United Arab Emirates
 7. Oman
 8. India
 9. Bangladesh
 10. Myanmar
 11. China
 12. Taiwan
 13. Mexico
 14. Bahamas
 15. Mauritania
 16. Mali

June 23, 2016

Fizyka: Prawo Pascala

Prawo Pascala - ciśnienie wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz jest w nich przekazywane jednakowo we wszystkich kierunkach


Prawo Pascala wykorzystane jest w: prasie hydraulicznej, hamulcach hydraulicznych, strzykawkach, studniach artezyjskich, zaporach wodnych i wieżach ciśnień. 

June 22, 2016

Biology: Organic MoleculesOrganic Molecules:
What are they made of?
Foods where they can be found:
Functions:
Proteins
Carbon, Oxygen,  Hydrogen, Nitrogen, Sulfur
meat, egg, fish, nuts, beans
Are part of cell membranes.
Make up many of the organelles.
Build body structures (muscles).
Carbohydrates
Carbon, Hydrogen, Oxygen
fruits, vegetables, sugar
Are part of cell membranes and cell wall.
Lipids
Carbon, Hydrogen, Oxygen
fats, oils
The energy is stored in lipids for later use.
Nucleic Acids
Carbon, Oxygen, Hydrogen, Nitrogen, Phosphorus

Contain instructions that cells need to carry out all the life functions (DNA, RNA).

June 19, 2016

Biology: The importance of water to the function of cells


 • water makes up 2/3 of human body.
 • most chemical reactions that take place in cells can occur only when substances are dissolved in water.
 • without water, most chemical reactions within cells should not take place.
 • water molecules take part in many chemical reactions in cells.
 • water helps cells keep their size and shape.
 • water helps the temperature of a cell to stay the same.

June 18, 2016

Chemia: Masa i rozmiary atomów

Jednostka masy atomowej (u) 1u = 1/12 masy atomu węgla = 0,166 x 10^23

Masa atomowa - masa atomu wyrażona w jednostkach masy atomowej (u).

Masa cząsteczkowa - masa cząsteczki wyrażona w jednostkach mast atomowej (u)


June 10, 2016

Biology: How a cell is build

My sister's project from a few years ago.

organelles - A tiny cell structure that carries out a specific function within the cell.

cell wall - A rigid layer of nonliving material that surrounds the cells of plants and some other organisms.

cell membrane - The outside boundary of a cell; controls which substances can enter or leave cell.

nucleus - The control center of a cell that directs the cell's activates; contains the chemical instructions that direct all the cell's activities and determine the cell's characteristics.

nuclear membrane - It's a membrane protecting a nucleus.

chromatin - Material in cells that contains DNA and carries genetic information.

chloroplasts - A structure in the cells of plants and some other organisms that captures energy from sunlight and uses it to produce food.

My project
vacuoles - A water-filled sac inside a cell that acts as a storage area.

lysosomes - A small round cell structure that contains chemicals that break down large food particles into smaller ones.

nucleolus - A structure in nucleus where ribosomes are made.

cytoplasm - The region of a cell located inside the cell membrane (in prokaryotes) or between the cell membrane and nucleus (in eukaryotes); contains a gel-like material and cell organelles.

mitochondria - Rod-shaped cell structures that produce most of the energy needed to carry out the cell's functions.

endoplasmic reticulum - A cell structure that forms a maze of passageways in which proteins and other materials are carried from one part of the cell to another.

ribosomes - A tiny structure in the cytoplasm of a cell where proteins are made.

Golgi bodies - A structure in a cell that receives proteins and other newly formed materials from the endoplasmic reticulum, packages them, and distributes them to other parts of cell.

My sister's project from a few years ago.

June 6, 2016

Fizyka: Ciśnienie hydrostatyczne, cisinienie atmosferyczne

p = ρ g h

gdzie:
p - ciśnienie cieczy
ρ - gęstość cieczy 
g - stały współczynnik (przyspieszenie ziemskie) = 9,8066 N/kg (m/s2)
h - wysokość słupa cieczy

Ciśnienie hydrostatyczne - ciśnienie wywierane przez ciecz pod wpływem jej własnego ciężaru.

Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie, jakie wywiera powietrze na Ziemię i wszystkie ciała znajdujące się w atmosferze ziemskiej.

Naczynia połączone - co najmniej dwa naczynia połączone ze sobą tak, że ciecz może swobodnie przepływać z jednego naczynia do drugiego.

Source: ZamKor Fizyka

Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne zależy od wysokości. Im niżej tym ciśnienie jest wyższe i odwrotnie. 

June 5, 2016

Chemia: Ziarnista budowa materii

Założenia teorii atomistyczno-częsteczkowej


 1. Atomy tego samego pierwiastka chemicznego są identyczne pod względem masy i rozmiarów.
 2. Atomy mają kształt kulisty.
 3. Atom jest najmniejszą cząstką pierwiastka chemicznego, która ma wszystkie cechy tego pierwiastka.
 4. Pierwiastek chemiczny jest zbiorem takich samych atomów.
 5. Atomy łączą się, tworząc cząsteczki.
 6. Związek chemiczny jest zbiorem takich samych cząsteczek.

May 6, 2016

Chemia - Reakcje utleniania-redukcji

jako szczególny przypadek reakcji wymiany

 • Utlenianie - przyłączanie tlenu do reduktora
 • Redukcja - odłączanie tlenu od utleniacza
 • Utleniacz - pierwiastek chemiczny (w związku chemicznym), od którego odłącza się tlen (redukuje się).
 • Reduktor - pierwiastek chemiczny, który przyłącza tlen (utlenia się)

May 4, 2016

Biology: Discovering cells

CELL THEORY

 • All living things are composed of cells
 • Cells are the basic unit of structure and function in living in living things
 • All cells are produced from other cells

MICROSCOPES OVER TIME 

Source: Optics & Binoculars
1590 - First Compound Microscope
1660 - Hooke's Compound Microscope
1683 - Leeuwenhoek's Simple Microscope
1886 - Modern Compound Light Microscope
1933 - Transmission Electron Microscope (TEM)
1965 - Scanning Electron Microscope (SEM)
1981 - Scanning Tunneling Microscope (STM)

May 1, 2016

Biology: Living Things

CHARACTERISTICS OF LIVING THINGS

 1. Made of cells 
  • unicellular-single-celled organisms (bacteria)
  • multicellular composed of many cells
 2. Cells are composed of chemicals:
  • water
  • carbohydrates - energy source
  • protein - building materials
  • lipids - building materials
  • nudeic acids - genetic material
 3. Use energy for growth and repair
 4. Grow and develop
 5. Respond to their surroundings:
  • stimulus - changes in an organism's surroundings that causes the organism to react
  • response - an action or change in behavior
 6. The ability to reproduce or produce offspring that are similar to the parents
My sister, Ania, made this.


THE NEEDS OF LIVING THINGS

 1. Energy
  • food is a source of energy 
  • plants are autotrophs - they make their own food - by capturing sun's  energy and using it with carbon dioxide
  • heterotrophs - can't make their own food they obtain energy by eating autotrophs or other heterotrophs. Animals are heterotrophs.
 2. Water
  • it's needed to obtain chemicals from surroundings
  • break up food 
  • grow
  • move substances within the body
  • reproduce
 3. Living space
  • a place to get food and water and find shelter
 4. Stable internal conditions (homeostasis)

April 29, 2016

Chemia: Reakcje Chemiczne

Podział ze względu na efekt energetyczny:

 • Egzoenergetyczne - przebiegające z wydzieleniem energii - światła lub ciepła.
  • np. spalanie węgla
 • Endoenergetyczne - konieczne jest stałe doprowadzenie energii.
  • np. wrzenie wody 

Typy reakcji chemicznych:

 • Syntezy (reakcja łączenia) - kilka substratów → jeden produkt
 • Analizy (reakcja rozkładu) - jeden substrat → kilka produktów
 • Wymiany - kilka substratów → kilka produktów
Source: Wikipedia

April 28, 2016

Fizyka: Parcie i ciśnienie

Ciecze i gazy naciskają na ścianki naczynia i na wszystkie ciała znajdujące się w nich. Siła ta nazywa się parciem.
Parcie jest zawsze skierowane prostopadle do powierzchni, na którą działa.

Iloraz wartości siły nacisku i pola powierzchni, na którą ta siła działa, nazywa ciśnieniem, co zapisuje się:

p = Fn/S

gdzie:
p - ciśnienie
Fn - wartość siły nacisku (parcia)
S - pole powierzchni

Jednostką ciśnienia jest pascal (1 Pa)

April 22, 2016

My Chinese homework 春曉

春曉 by 孟浩然

春眠不覺曉,
處處聞啼鳥,
夜來風雨聲,
花落知多少。


春天的夜晚睡得好,不知不覺醒來,天已亮了。

到處聽到鳥叫聲。

昨天夜裡,刮風又下雨,不知又有多少花朵被風雨打落?

April 11, 2016

Chemia: Wodór

Image result for hydrogen element symbol WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

 • Gaz
 • Bezbarwny
 • Słabo rozpuszcza się w wodzie
 • Gaz o najmniejszej gęstości (14 razy mniejszej od gęstości powietrza)WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

Image result for hydrogen element
 • Niemetal
 • Bezwonny
 • Łączy się z niemetalami:
  • z tlenem tworzy wodę
  • z azotem tworzy amoniak
  • z chlorem tworzy chlorowodór
  • z siarką tworzy siarkowodór
 • Z metalami tworzy wodorki
 • Palny

ZASTSOWANIA WODORU

 • Paliwo rakietowe
 • Gaz przemysłowy
 • Paliwo do samochodów na wodór (Toyota Mirai)
 • Przemysł spożywczy (do utwardzania tłuszczów)

OTTRZYMYWANIE WODORU