October 19, 2016

Zdzisław Beksiński (Ostatnia Rodzina)

Zdzislaw Beksinski in Sanok-crop.jpg
Yesterday my Mom dragged me to see a movie about a Polish painter, Zdzisław Beksiński. I didn't really like the movie, because I didn't understand it. I've never even heard of this painter before, and I've never seen any of his paintings.

The movie starts when Beksiński's son, Tomasz, moves to Warsaw in early 1970s. Tomasz is a young, single guy who has psychological problems. Throughout the movie he tries to commit suicide a few times. And at last, at the end of 1999  he succeeds. 

Zbigniew Beksiński lived in a typical communist apartment block on the outskirts of Warsaw (very close to my Mom's old house). He worked from his apartment creating tens of paintings every year. At that time people did not understand his art. It was too dark and weird.

Beksińki shared his apartment with his wife, mother and mother-in-law. His son lived in the apartment block nearby. They lived a simple and difficult life in the communist Poland. Beksiński's wife, Zofia, was portrayed in the movie as a loving and caring wife, mother and daughter-in-law. She was the one who took care of everything and everyone. 

Beside painting Beksiński was interested in filming and photography and at the end of his life in computer graphics.

He was brutally murdered by a 19 years old son of his acquaintance. He was the last one in his family to die.

Here is a short film about Beksińki's everyday life. Most of it was filmed by the painter himself.
There are many films about him on YouTube as he loved documenting his family on film. After his death many of those films were made public.


And here are some of his paintings. Personally I don't really like them.

Image result for beksinski


Image result for beksinski


Zdzisław Beksiński
24 February 1929 - 21 February 2005

October 1, 2016

Physics: Bernoulli's Principle

Pressure
 • Pressure is the force per unit area on a surface.
 • Fluid pressure results from the motion of the atoms or molecules that make up the fluid.
 • Pressure at a given level in a fluid is the same in all directions. Pressure decreases with altitude and increases with depth.
Transmitting Pressure in a Fluid
 • According to Pascal's principle, an increase in pressure on a confined fluid is transmitted equally to all parts of the fluid.
 • A hydraulic device works by transmitting an increase in pressure from one part of a confined fluid to the other. A small force exerted over a small area at one place results in a large force exerted by a larger area at another place.

Image result for forces in fluids

Floating and Sinking
 • The upward force on a object submerged in a fluid is called the buoyant force.
 • The buoyant force on an object is equal to the weight of the fluid displaced by the object. This is Archimedes' principle.
 • An object will sink, rise to the surface, or stay where it is a fluid depending on whether its density is less then, greater than, or equal to the density of the fluid.
Applying Bernoulli's Principle
 • The pressure in a fluid decreases as the speed of the fluid increases. This is Bernoulli's principle.

September 30, 2016

Fizyka: Ruch

Aby określić, czy ciało jest w ruchu czy w spoczynku względem innego ciała, należy ustalić układ odniesienia i zwązać z nim odpowiedni układ współrzędnych.

Ruchem nazywa się zmianę położenia ciała wzgędem przyjętego układu odniesienia.

Ciało jest ruchu, jeżeli zmienia położenie względem wybranego układu odniesienia. To samo ciało względem innego układu odniesienia może pozostawać w spoczynku. Tę cechę określa się jako względność ruchu. Położenie ciała w danej chwili można określić, stosując jedno-, dwu- lub trójwymiarowy układ współrzędnych.

Aby opisać ruch, należy określić między innymi:
 • tor ruchu
 • drogę
 • przemieszczenie
Ruch - zmiana położenia ciała względem przyjętego układu odniesienia.

Względność ruchu - określenie, czy dane ciało jest w ruchu czy w spoczynku, w zależności od wyboru układu odniesienia.

Układ odniesienia - wybrany układ ciał, względem którego określa się położenie opisywanego ciała.

Tor ruchu - linia, którą "zakreśla" poruszające się ciało.

Droga - długość toru ruchu.

Przemieszczenie (przesunięcie) - odległość między początkowym i końcowym położeniem ciała.

Image result for wykres ruchu

Ruchu jednostajny prostoliniowy

Prędkość jest wielkością wektorową. W ruchu prostoliniowym kierunek i zwrot prędokości są zgodne z kierunkiem i zwrotem przemieszczenia.

Wartość prędkości można obliczyć ze wzoru v = s/t, ponieważ w ruchu prostoliniowym wartość przemieszczenia jest równa drodze przebytej w tym samym czasie. W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość ma wartość stałą. Jednostką predkości jest 1 m/s.
Drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym przedstawia zależność:

s = Vt

Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch, w którym ciało pokonuje jednakowe odcinki drogi w takich samych odstępach czasu, a torem jest linia prosta.

Prędkość - iloraz drogi i czasu, w jakim tę drogę przebyto: V = s/t

September 29, 2016

Biology: Photosynthesis

Photosynthesis - means using light to make food.
It is a process by which  a cell captures the sunlight energy and uses it to make food.

1st stage of photosynthesis - the pigments (chlorophyll) in chloroplasts (the green organelles inside plant cells capture the energy in sunlight.

2nd stage of photosynthesis - the cells use the captured energy to produce sugars.

The cell needs:
 • water H2O
 • carbon dioxide CO2
6 CO2 + 6 H2O  → light energy  → C6H12

Source: wisegeek.com


August 18, 2016

Fizyka: Prawo Archimedesa

Wartość siły wyporu nie zależy od kształtu ciała, ale zależy od jego objętości i gęstości cieczy, w której ciało jest zanurzone.

Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu zwrócona ku górze i równa ciężarowi wypartej cieczy.


F=ρVg

F - siła wyporu
ρ - gęstość cieczy
V - objętość wypartej cieczy
g - przyspieszenie ziemskie
Fw=Fg

Siła wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy.Ciało tonie w cieczy, jeżeli jego gęstość jest większa od gęstości cieczy.

Ciało zanurzone w cieczy wypływa na jej powierzchnię, jeżeli jego gęstość jest mniejsza od gęstości cieczy.

Ciało jest całkowicie zanurzone w cieczy (nie wypływa na jej powierzchinę i nie opada na dno), jeżeli jego gęstość i gęstość cieczy są sobie równe.

Na każde ciało umieszczone w gazie  działa siła wyporu zwrócona ku górze i równa co do wartość ciężarowi wypartego gazu.July 15, 2016

Chemia: Izotopy

Izotopy - atomy tego samego pierwiastka chemicznego różniące się między sobą liczbą neutronów w jądrze.


W zależności od pochodzenia, izotopy można podzielić następująco:
 • naturalne - występujące w przyrodzie
 • sztuczne - otrzymane przez człowieka
Promieniotwórczość polega na samorzutnym rozpadzie jąder atomów niektórych pierwiastków chemicznych albo rozszczepieniu na dwa różne pierwiastki chemiczne.
Izotopy ze względu na ich trwałość dzielimy na:
 • trwałe - atomy, których jądra nie ulegają samorzutnym przemianom jądrowym
 • promieniotwórcze - (nietrwałe) atomy, które ulegają samorzutnie przemianom jądrowym

Dwa rodzaje promieniotwórczości:
 • naturalna - pierwiastki promieniotwórcze samoistnie ulegają rozpadowi
 • sztuczna - wywołana jest bombardowaniem jąder danego pierwiastka chemicznego, np. neutronami, protonami
Jednostka masy atomowej - 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C.
Masa atomowa - średnia masa atomowa pierwiastka chemicznego, wynikająca z zawartości procentowej jego izotopów.

Zastosowania izotopów:
 • w geologii i archeologii - do określenia wieku organizmów, skał i minerałów
 • w medycynie - do rozpoznawania i leczenia chorób
 • jako źródło energii - w elektrowniach jądrowych
 • w przemyśle i technice
 • jako paliwo
Znani chemicy zajmujący się promieniotwórczością:

1895 - Wilhelm Conrad Roentgen odkrył promienie X.
1896 - Antoine Henri Becquerel odkrył promieniotwórczość naturalną.
1898 - Odkrycie pierwiastków promieniotwórczych (polon i rad) przez Marię Skłodowską-Curie.
1934 - Odkrycie promieniotwóczości sztucznej przez Irene Joliot-Curie i Frederica J. Joliot-Curie.

June 30, 2016

WW2 countries led into the war

Communist  Countries
 1. Soviet Union - Joseph Stalin
Democratic Countries
 1. Britain - Neville Chamberlain (1937 - 1940) Winston Churchill (1951 - 1955)
 2. France - Albert François Lebrun (French Third Republic) Charles de Gaulle (Free French Forces)
 3. Poland - Ignacy Mościski (1926 - 1939) Władysław Sikorski (In exile)
 4. U.S.A. - Franklin D. Roosevelt (1933 - 1945) Harry S. Truman (1945 - 1953)
 5. Netherland - Wilhelmina of the Netherlands
 6. Belgium - Leopold III of Belgium
Fascist Countries
 1. Austria
 2. Portugal
 3. Romania - Ion Antonescu
 4. Italy - Victor Emmanuel III (Kingdom of Italy) Benito Mussolini (Italian Social Republic)  
 5. Germany - Adolf Hitler
 6. Japan - Hirohito
 7. Spain