November 24, 2016

Biology: Respiration

Respiration
During respiration, cells break down simple food molecules such as glucose and release the energy they contain.

C6H12O+ 6 O2 6 CO+ 6 H2O + energy

The first stage of respiration, which takes place in the cytoplasm, releases a small amount of energy. The second stage takes place in the mitochondria. A large amount of energy is released at this stage.


Photosynthesis and respiration can be thought of as opposite processes. Together, these two processes form a cycle that keeps the levels of oxygen and carbon dioxide fairly constant in the atmosphere.

Photosynthesis

CO2 + H2→ sugars + O
Respiration
glucose + O→ CO2 + H2O

Fermentation, an energy-releasing process that does not require oxygen. Fermentation provides energy for cells without using oxygen. The amount of energy released from each sugar molecule during fermentation, however, is much lower than the amount released during respiration.

Alcoholic Fermentation 
Occurs in yeast and other single-celled organisms products: alcohol, CO2, small amount of energy

Lactic-Acid
Takes place in the body. Cells lacking oxygen, used the process of fermentation to produce energy. Lactic acid is produced.

October 27, 2016

Fizyka: Ruch niejednostajny i prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch, podczas którego prędkość ciała zmienia swoją wartość w miarę upływu czasu, nazywa się ruchem niejednostajnym. Dla tego ruchu charakterystyczne są:
 • Prędkość chwilowa Vch
  Vch = Δx/Δt
  gdzie:
  Δx - przemieszczenie
  Δt - mały przyrost czasu
 • Prędkość średnia Vśr
  Vśr = sc/t
  gdzie:
  Vśr - prędkość średnia
  sc - całkowita droga
  t - czas
Prędkość chwilowa - prędkość ciała w danej chwili; określa się ją jako iloraz przemieszczenia do bardzo małego przyrostu czasu, w którym ono nastąpiło.

Ruch niejednostajny - ruch, w którym wartość prędkości zmienia się w czasie.

Prędkość średnia - iloraz całkowitej drogi i czasu trwania ruchu.

------------------------------------

Przyspieszeniem nazywa się iloraz przyrostu prędkości i czasu, w którym ten przyrost nastąpił.

Wartość przyspieszenia a

a = Δv/Δt

Kierunek i zwrot przyspieszenia w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym są takie jak kierunek i zwrot prędkości.

Jednostką przyspieszenia w Układzie SI jest 1 m/s², gdyż [a] = m/s².

W ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym przyspieszenie ma wartość stałą.

Image result for ruch jednostajnie przyspieszonyW ruchu jednostajnie przyspieszonym droga jest wprost proporcjonalna do kwadratu czasu, prędkość rośnie wprost proporcjonalnie do czasu, a przyspieszenie ma wartość stałą.
Przyspieszenie jest wielkością wektorową.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - ruchu, w którym tor jest linią prostą, odcinki drogi pokonywane w kolejnych sekundach mają się do siebie tak, jak kolejne liczby nieparzyste, a droga jest wprost proporcjonalna do kwadratu czasu.

W ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym droga rośnie wprost proporcjonalnie do kwadratu czasu.

s = at²/2 
gdzie:
t - czas trwania ruchu
s - przebyta droga
a - przyspieszenie  

October 19, 2016

Zdzisław Beksiński (Ostatnia Rodzina)

Zdzislaw Beksinski in Sanok-crop.jpg
Yesterday my Mom dragged me to see a movie about a Polish painter, Zdzisław Beksiński. I didn't really like the movie, because I didn't understand it. I've never even heard of this painter before, and I've never seen any of his paintings.

The movie starts when Beksiński's son, Tomasz, moves to Warsaw in early 1970s. Tomasz is a young, single guy who has psychological problems. Throughout the movie he tries to commit suicide a few times. And at last, at the end of 1999  he succeeds. 

Zbigniew Beksiński lived in a typical communist apartment block on the outskirts of Warsaw (very close to my Mom's old house). He worked from his apartment creating tens of paintings every year. At that time people did not understand his art. It was too dark and weird.

Beksińki shared his apartment with his wife, mother and mother-in-law. His son lived in the apartment block nearby. They lived a simple and difficult life in the communist Poland. Beksiński's wife, Zofia, was portrayed in the movie as a loving and caring wife, mother and daughter-in-law. She was the one who took care of everything and everyone. 

Beside painting Beksiński was interested in filming and photography and at the end of his life in computer graphics.

He was brutally murdered by a 19 years old son of his acquaintance. He was the last one in his family to die.

Here is a short film about Beksińki's everyday life. Most of it was filmed by the painter himself.
There are many films about him on YouTube as he loved documenting his family on film. After his death many of those films were made public.


And here are some of his paintings. Personally I don't really like them.

Image result for beksinski


Image result for beksinski


Zdzisław Beksiński
24 February 1929 - 21 February 2005

October 1, 2016

Physics: Bernoulli's Principle

Pressure
 • Pressure is the force per unit area on a surface.
 • Fluid pressure results from the motion of the atoms or molecules that make up the fluid.
 • Pressure at a given level in a fluid is the same in all directions. Pressure decreases with altitude and increases with depth.
Transmitting Pressure in a Fluid
 • According to Pascal's principle, an increase in pressure on a confined fluid is transmitted equally to all parts of the fluid.
 • A hydraulic device works by transmitting an increase in pressure from one part of a confined fluid to the other. A small force exerted over a small area at one place results in a large force exerted by a larger area at another place.

Image result for forces in fluids

Floating and Sinking
 • The upward force on a object submerged in a fluid is called the buoyant force.
 • The buoyant force on an object is equal to the weight of the fluid displaced by the object. This is Archimedes' principle.
 • An object will sink, rise to the surface, or stay where it is a fluid depending on whether its density is less then, greater than, or equal to the density of the fluid.
Applying Bernoulli's Principle
 • The pressure in a fluid decreases as the speed of the fluid increases. This is Bernoulli's principle.

September 30, 2016

Fizyka: Ruch

Aby określić, czy ciało jest w ruchu czy w spoczynku względem innego ciała, należy ustalić układ odniesienia i zwązać z nim odpowiedni układ współrzędnych.

Ruchem nazywa się zmianę położenia ciała wzgędem przyjętego układu odniesienia.

Ciało jest ruchu, jeżeli zmienia położenie względem wybranego układu odniesienia. To samo ciało względem innego układu odniesienia może pozostawać w spoczynku. Tę cechę określa się jako względność ruchu. Położenie ciała w danej chwili można określić, stosując jedno-, dwu- lub trójwymiarowy układ współrzędnych.

Aby opisać ruch, należy określić między innymi:
 • tor ruchu
 • drogę
 • przemieszczenie
Ruch - zmiana położenia ciała względem przyjętego układu odniesienia.

Względność ruchu - określenie, czy dane ciało jest w ruchu czy w spoczynku, w zależności od wyboru układu odniesienia.

Układ odniesienia - wybrany układ ciał, względem którego określa się położenie opisywanego ciała.

Tor ruchu - linia, którą "zakreśla" poruszające się ciało.

Droga (s) - długość toru ruchu.

Przemieszczenie (przesunięcie)  (Δx) - odległość między początkowym i końcowym położeniem ciała.

Image result for wykres ruchu

Ruchu jednostajny prostoliniowy

Prędkość (v) jest wielkością wektorową. W ruchu prostoliniowym kierunek i zwrot prędkości są zgodne z kierunkiem i zwrotem przemieszczenia. Prędkość to iloraz drogi i czasu, w jakim tę drogę przebyto

 v = s/t

W ruchu prostoliniowym wartość przemieszczenia jest równa drodze przebytej w tym samym czasie. W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość ma wartość stałą. Jednostką prędkości jest 1 m/s.
Drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym przedstawia zależność:

s = vt

Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch, w którym ciało pokonuje jednakowe odcinki drogi w takich samych odstępach czasu, a torem jest linia prosta.

September 29, 2016

Biology: Photosynthesis

Photosynthesis - means using light to make food.
It is a process by which  a cell captures the sunlight energy and uses it to make food.

1st stage of photosynthesis - the pigments (chlorophyll) in chloroplasts (the green organelles inside plant cells capture the energy in sunlight.

2nd stage of photosynthesis - the cells use the captured energy to produce sugars.

The cell needs:
 • water H2O
 • carbon dioxide CO2
6 CO2 + 6 H2O  → light energy  → C6H12

Source: wisegeek.com


August 18, 2016

Fizyka: Prawo Archimedesa

Wartość siły wyporu nie zależy od kształtu ciała, ale zależy od jego objętości i gęstości cieczy, w której ciało jest zanurzone.

Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu zwrócona ku górze i równa ciężarowi wypartej cieczy.


F=ρVg

F - siła wyporu
ρ - gęstość cieczy
V - objętość wypartej cieczy
g - przyspieszenie ziemskie
Fw=Fg

Siła wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy.Ciało tonie w cieczy, jeżeli jego gęstość jest większa od gęstości cieczy.

Ciało zanurzone w cieczy wypływa na jej powierzchnię, jeżeli jego gęstość jest mniejsza od gęstości cieczy.

Ciało jest całkowicie zanurzone w cieczy (nie wypływa na jej powierzchinę i nie opada na dno), jeżeli jego gęstość i gęstość cieczy są sobie równe.

Na każde ciało umieszczone w gazie  działa siła wyporu zwrócona ku górze i równa co do wartość ciężarowi wypartego gazu.