June 8, 2018

Fizyka: Ciepło właściwe

Source: Fizykon.org

Przyrost temperatury wody jest wprost proporcjonalny do ilości pobranego przez nią ciepła.

T ~ Q

Ilość pobranego przez wodę ciepłą potrzebnego do uzyskania danego przyrostu temperatury jest wprost proporcjonalna do masy wody.


Ew = Q
Q ~ m

Ilość pobranego przez ciało ciepła potrzebna do zwiększenia temperatury o tę samą wartość zależy od rodzaju substancji, z której zbudowane jest ciało.

Ciepło właściwe określa, ile energii trzeba dostarczyć, aby zwiększyć temperaturę 1kg danej substancji o 1K (o 1C). Ciepło właściwe oblicza się jako iloraz ciepła dostarczonego ciału i iloczynu jego masy i przyrostu temperatury.

c = Q / m×T

Ilość ciepła, jaką podbiera ciało podczas ogrzewania, można obliczyć ze wzoru Q = c×m×△T.

Ilość ciepła Q pobranego przez ciało jest wprost proporcjonalna do masy ciała m i przyrostu temperatury △T:

Q = c×m×T

gdzie c jest współczynnikiem proporcjonalności, zwanym ciepłem właściwym, charakterystycznym dla danego ciała.


Ciepło właściwe - jest to cecha substancji określająca, ile ciepła dana substancja musi pobrać, aby 1kg jej masy został ogrzany o 1K (1℃). Ciepło właściwe oblicza się jako iloraz ciepła dostarczonego ciału i iloczynu jego masy i przyrostu temperatury.

June 7, 2018

Biology: Different kinds of Mammals

Source: Mammal's Locomotion


Monotremes 
Source: World Atlas
Monotremes are mammals that lay eggs.


Marsupials
Source: San Diego Zoo
Marsupials are mammals whose young are born alive, but at an early stage of development, and they usually continue to develop in a pouch on their mother's body.


Placental Mammals 
Source: World Wild Life
A placental mammal develops inside its mother's body until its body systems can function independently.

June 6, 2018

Chemia: Kwas Węglowy

Source: Chemia - Gimnazjum
CO + H₂O ⟶ H₂O₃

Właściwości fizyczne
 • ciecz
 • bezbarwny
Właściwości chemiczne
 • nieorganiczny kwas tlenowy
 • bezwonny
 • nietrwały - łatwo ulega rozkładowi

Zastosowania kwasu węglowego

Przemysł spożywczy
Woda gazowana jest to wodny roztwór kwasu węglowego.

Synteza węglanów
Związki chemiczne zawierające resztę kwasową kwasu węglowego to węglany.

Medycyna
W uzdrowiskach kwas węglowy jest wykorzystywany do tzw. kąpieli kwasowęglowych leczących choroby skórne.

Laboratoria chemiczne
CO + H₂O stosuje się w reakcjach chemicznych.

June 5, 2018

Chemia: Kwas Azotowy (V)

Source: Chemia - Gimnazjum

NO₅ + H₂O ⟶ 2 HNO₃

Reakcja ksantoproteinowa - reakcja charakterystyczna białek ze stężonym roztworem kwasu azotowego (V).

Właściwości fizyczne
 • ciecz
 • bezbarwny
 • ma gęstość około 1.5 raza większą od gęstości wody
Właściwości chemiczne
 • nieorganiczny kwas tlenowy
 • ma charakterystyczny ostry zapach
 • żrący
 • powoduje żółknięcie białek w reakcji ksantoproteinowej
 • na silne właściwości utleniające
Zastosowania kwasu azotowego (V)

Przemysł farmaceutyczny
W chorobach układu krążenia i serca jest stosowana nitrogliceryna - lek produkowany z wykorzystaniem HNO₃.

Paliwa rakietowe
Kwas azotowy (V) jest składnikiem paliw rakietowych.

Produkcja perfum
Substancje zapachowe będące składnikami wielu perfum to wytworzone w laboratoriach chemicznych syntetyczne ambra i piżmo. Do ich produkcji wykorzystuje się HNO₃.

Rolnictwo
Kwas azotowy (V) stosuje się do produkcji nawozów sztucznych.

Produkcja lakierów i farb do drewna

June 4, 2018

Biology: Mammals

Source: National Geographic
All mammals are endothermic vertebrates with a four-chambered heart, and skin covered with fur or hair. The young of most mammals are born alive, and every young mammal is fed with milk produced in its mother's body. In addition, mammals have teeth of different shapes that are adapted to their diets.

Fur and Hair
Source: Animals Australia 
All mammals have fur or hair at some point in their lives.
Fur and hair help mammals maintain a stable body temperature in cold weather.

Mammals are endotherms, which means that their bodies produce enough heat to maintain a stable body temperature regardless of the temperature of their environment.


Teeth
Source: National Geographic
Endotherms need a lot of energy to maintain their body temperature, and that energy comes from food. Mammals' teeth are adapted to chew their food, breaking it into small bits that make digestion easier.

Most mammals have teeth with four different shapes. Incisors are flat-edged teeth used to bite off and cut parts of food. Canines are sharply pointed teeth that stab food and tear into it. Premolars and molars grind and shred food into tiny bits.


Getting Oxygen to Cells

All mammals breathe with lungs.

Mammals breathe in and out because of the combined action of rib muscles and large muscle called the diaphragm located at the bottom of the chest.

Mammals have a four-chambered heart and a two loop circulation. One loop pumps oxygen-poor blood from the heart to the lungs and then back to the heart. The second loop pumps oxygen-rich blood from the heart to the tissues of the mammal's body, and then back to the heart.


Nervous System and Senses

The nervous system and senses of an animal receive information about its environment and coordinate the animal's movements. The brains of mammals enable them to learn, remember, and behave in complex ways.

The senses of mammals are highly developed and adapted for the ways that individual species live.

Most mammals have good hearing.

Most mammals have highly developed senses of smell.


Movement
Source: Animal Ark
One function of a mammal's nervous system is to direct and coordinate complex movement.


Reproducing and Caring for Young

Mammals have internal fertilization. Although a few kinds of mammals lay shelled eggs, the young of most mammals develop within their mothers' bodies and are never enclosed in an eggshell. All mammals, even those that lay eggs, feed their young with  milk produced in mammary glands.

Young mammals are usually quite helpless for a long time after being born.

Stay with their mother or both parents for an extended time.