October 31, 2017

Biology: Ferns

Ferns have vascular tissue and use spores to reproduce.

Vascular plants are better suited to life on land than nonvascular plants. This is because vascular tissue solves the problems of support and transportation.

Ferns, club mosses, and horsetails still need to grow in moist surroundings.


Ferns first appeared on land about 400 million years ago. There are over 12,000 species of ferns alive today.

In many types of ferns, the developing leaves are coiled at first. These young leaves are often called fiddleheads.


On the underside of mature fronds, spores develop in tiny spore cases. When the spores are released, wind and water can carry them great distances.

Image result for ferns spores

Ferns, club mosses and horsetails have true leaves, stems, and roots. They also have a similar life cycle.

October 30, 2017

Chemia: Wewnętrzna budowa materii


AtomMateria ma budowę ziarnistą i składa się z maleńkich cząstek, będących w ciągłym ruchu. Atom jest to najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego.

Atom składa się z jądra i elektronów.

Jądro atomu pierwiastka zawiera nukleony, czyli protony (p+) i neutrony (n⁰).

Elektrony znajdujące się na ostatniej powłoce to elektrony walencyjne i one decydują o chemicznych właściwościach pierwiastka chemicznego.

Atomy tego samego pierwiastka chemicznego, różniące się liczbą neutronów w jądrze, noszą nazwę izotopów.

Układ Okresowy Pierwiastków


Pierwiastki chemiczne występujące w przyrodzie i otrzymane sztucznie, uporządkowane według zwiększającej się liczby atomowej, tworzą układ okresowy pierwiastków chemicznych.

Znając położenie pierwiastka chemicznego w układzie okresowym i jego liczbę atomową, można podać wiele informacji o nim i o jego związkach chemicznych.

Atomy tego samego pierwiastka gazowego (z wyjątkiem gazów szlachetnych) łączą się, tworząc cząsteczki pierwiastka chemicznego (O2, H2, N2, Cl2).

Atomy różnych pierwiastków chemicznych łączą się,  tworząc cząsteczki związków chemicznych (H2O, CO2, CaO).

Masy atomów i cząsteczek wyraża się w jednostkach masy atomowej (u)

Atomy łączą się za pomocą wiązań chemicznych, które powstają dzięki oddziaływaniom elektronów walencyjnych. Wiązania chemiczne to wiązania kowalencyjne (atomowe) lub jonowe.

Liczba wiązań, za których pomocą łączą się atomy, tworząc cząsteczki, nosi nazwę wartościowości pierwiastka chemicznego.

Wzór Sumaryczny i Strukturalny


Znając wartościowość pierwiastków chemicznych, można poprawnie pisać wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych.

Równanie Reakcji Chemicznej


Przebieg reakcji chemicznej przedstawia się za pomocą równania reakcji chemicznej. Równanie reakcji chemicznej jest napisane poprawnie, gdy wzory związków chemicznych i symbole pierwiastków po obu stronach równania jest taka sama, tj. gdy równanie jest uzgodnione.

Równania reakcji chemicznych są podstawą obliczeń stechiometrycznych.

October 29, 2017

European Union

The European Union (EU) is a political and economic community made up of 28 member states.

European Commission: The budget and the day-to-day running of the EU is managed by the Commission. One member is appointed from each state, and they meet regularly to propose new laws to the Council and Parliament. Once these laws are passed, the Commission manages their implementation.

Council of European Union: This is where the EU's big decisions are made by the ministers of each member state. Every six months, a different member state hosts the Council's sessions and sets agenda.

European Union Members:

Luxembourg, Founding State
Votes: 4
Seats: 6

Belgium
Founding State
Votes: 12
Seats: 21

NetherlandsFounding State
Votes: 13
Seats: 26

ItalyFounding State
Votes: 29 
Seats: 73

FranceFounding State
Votes: 29
Seats: 74

GermanyFounding State
Votes: 29
Seats: 96

Ireland, 1973
Votes: 7
Seats: 11

Denmark, 1973
Votes: 7
Seats: 13

United Kingdom, 1973
Votes: 29
Seats: 73

Greece, 1981
Votes: 12
Seats: 21

Portugal, 1986
Votes: 12
Seats: 21

Spain, 1986
Votes: 27
Seats: 54

Finland, 1995
Votes: 7
Seats: 13

Austria, 1995
Votes: 10
Seats: 18

Sweden, 1995
Votes: 10
Seats: 20

Cyprus, 2004
Votes: 4
Seats: 6

Estonia, 2004
Votes: 4
Seats: 6

Malta, 2004
Votes: 3
Seats: 6

Latvia, 2004
Votes: 4
Seats: 8

Slovenia, 2004
Votes: 4
Seats: 8

Lithuania, 2004
Votes: 7
Seats: 11

Slovakia, 2004
Votes: 7
Seats: 13

Czech Republic, 2004
Votes: 12
Seats: 21

Hungary, 2004
Votes: 12
Seats: 21

Poland, 2004
Votes: 27
Seats: 51

Bulgaria, 2007
Votes: 10
Seats: 17

Romania, 2007
Votes: 14
Seats: 32

Croatia, 2013
Votes: 7
Seats: 11

October 24, 2017

Biology: Nonvascular Plants

Nonvascular plant
Mosses, liverworts and hornworts are all nonvascular plants - low-growing plants that lack vascular tissue (a system of tubelike structures that transport water and other materials). 
They can only pass materials from one cell to the next, that means that the materials do not travel very far or very quickly. 
They have only their rigid cell walls to provide support.
These plants lack roots but they can obtain water and minerals directly from their surroundings.

Mosses
Thin rootlike structures called rhizoids anchor the moss and absorb water and nutrients from the soil.

Source: Wikipedia

Liverworts and Hornworts

Unlike mosses, most liverworts grow flat along the ground.

Sporophytes are slender, curved structures that look like horns growing out of the gametophytes.
Hornworts are seldom found on rocks or tree trunks. Instead, hornworts live in moist soil, often mixed in with grass plants.

Hornworts
Source: UCMP Berkeley

October 23, 2017

Biology: Introduction to Plant Kingdom

Plants

All plants are eukaryotes that contain many cells. In addition, plants are autotrophs, which produce their own food.

Plants carry out the process called photosynthesis to make their food. During photosynthesis, a plant uses carbon dioxide gas and water to make food and oxygen. Sunlight provides the energy that powers the entire process.

Source: Wikipedia

Living on Earth
Most plants live on earth.

For plants to survive on land, they must have ways to:

  • obtain water and other materials from their surroundings, 
  • retain water
  • transport materials throughout the plant
  • support their bodies
  • and reproduce successfully.


October 20, 2017

Fizyka: Maszyny proste

Dźwignia jednostronna i dwustronna
(Second-class Levers and First-class Levers)
Iloczyn długości jednego ramienia i wartości siły działającej na ramię jest równy iloczynowi długości drugiego ramienia i wartości siły działającej na drugie ramię:

r₁󠀳󠁃 · F₁ = r₂ · F₂

Dźwignia jednostronna:
Source: eSzkola.pl
Dżwignia dwustronna:
Source: eSzkola.pl

Blok nieruchomy i ruchomy
(Fixed Pulley and Movable Pulley)
Iloczyn długości ramienia i wartości siły działającej na ramię jest równy iloczynowi długości ramienia i wartości siły działającej na drugie ramię:


r · F₁ = r · F₂

Przy podnoszeniu lub opuszczaniu ciała za pomocą bloku nieruchomego nie smienia się wartość siły - zmienia się jedynie jej zwrot.

Source: e-fizyka.info
Wartość śiły, jaką należy przyłożyć, stosując blok ruchomy, jest dwa razy mniejsza niż ciężar podnoszonego ciała.

Source: e-fizyka.info

Kołowrót

(Wheel and Axle)

Im dłuższa korba (w prównaniu z długością promienia wału), tym mniejszą siłę należy przyłożyć, aby obrócić wał kołowrotu. Warunek równowagi dla kołowrotu można zapisać następująco:

r · F₁ = R · Q
Source: eSzkola.pl

Równia pochyła

(Inclined Plane)

Wartość siły, którą należy działać, przesuwając ciało na równi jest tyle mniejsza od wartości jego ciężaru, ile razy wysokości jego ciężaru, ile razy wysokość równi jest mniejsza od jej długości.

T/Q = h/l
Source: fizyka.edu.pl

October 16, 2017

Taiwan in 17th century 十七世紀的台灣

1554 - Ilha Formosa - 葡萄牙人航海經過台灣海峽,看至台灣島而讚歎它的美麗,稱它做 Ilha Formosa

1624 - 荷蘭人來到大員(台南安平)Zeelandia

Source: fortalezas.org
1624 - 1661 - The Dutch occupy Taiwan

1625 - 荷蘭人到赤崁樓(台南市)Provintia

1626 - 1642 - Spain occupies northern Taiwan

1638 - 清朝打敗鄭家後,設『台灣府』治裡台灣。台灣成為這個島嶼的固定名稱。

Source: Wikipedia

1659
- 鄭成功 is defeated at Nanjing 南京
1661 - 鄭成功 invades Taiwan
Feb. 1662 - Dutch surrender
1818 
- 新港文書