April 24, 2017

Zasady dynamiki Newtona I i II

I  ZASADA DYNAMIKI NEWTONA

Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II  ZASADA DYNAMIKI NEWTONA

Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, porusza się ono ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły. Przyspieszenie ciała, na które działa stała niezrównoważona siła, jest tym mniejsze, im większa jest jego masa:
a = F/m


F - wartość siły
m - masa ciała
a - przyspieszenie ciała

1 N jest to siła, która ciału o masie 1 kg nadaje przyspieszenie 1 m/s².

Source: Physics4kids


Przyspieszenie ciała, na które działa niezrównoważona siła, jest wprost proporcjonalne do działającej siły.
Przy danej wartości siły działającej na ciało przyspieszenie jest tym mniejsze, im większa jest masa ciała.

Spadające swobodnie ciała poruszają się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Przyspieszenie, z jakim w pobliżu Ziemi porusza się swobodnie ciało, nazywa się przyspieszeniem ziemskim.

g≈9,81 m/s²

Fg=mg

Fg - siła ciężkości (grawitacji)
m - masa ciała
g - przyspieszenie ziemskie

Czas swobodnego spadania ciała nie zależy od jego masy.

Masa jest miarą bezwładności ciała.

April 23, 2017

Satellites and Centripetal force

A satellite is any object that travels around another object in space.
An artificial satellite is a device launched into orbit around Earth. Artificial satellites are designed for many purposes. They are used in space research, communications, military intelligence, weather analysis, and geographical surveys.

Source: Wikipedia

Any force that causes an object to move in a circle is called a centripetal force ("center seeking").

An object traveling in a circle is accelerating because it is constantly changing direction. For a satellite the centripetal force is the gravitational force that pulls the satellite toward the center of the Earth.

Source: Science for Kids 

Satellites in orbit around Earth continually fall toward Earth, but because Earth is curved they travel around it. In other words, a satellite is a projectile that falls around Earth rather than into it. A satellite does not need fuel because it continues to move ahead thanks to its inertia. At the same time, gravity continuously changes the satellite's direction.
The speed with which an object must be thrown in order to orbit Earth turns out to be about 7,900m/s!

April 5, 2017

Newton's Third Law of Motion

If one object exerts a force on another object, then the second object exerts a force of equal strength in the opposite direction on the first object.

MOMENTUM = Mass × Velocity

The unit for momentum is kilogram-meters per second (kg⁤∗ms/s). Like velocity and acceleration, momentum is described by its direction as well as its quantity.

Law of Conservation of Momentum
The total momentum of any group of objects remains the same unless outside forces act on the object.

Source: successify.net