June 30, 2016

WW2 countries led into the war

Communist  Countries
 1. Soviet Union - Joseph Stalin
Democratic Countries
 1. Britain - Neville Chamberlain (1937 - 1940) Winston Churchill (1951 - 1955)
 2. France - Albert François Lebrun (French Third Republic) Charles de Gaulle (Free French Forces)
 3. Poland - Ignacy Mościski (1926 - 1939) Władysław Sikorski (In exile)
 4. U.S.A. - Franklin D. Roosevelt (1933 - 1945) Harry S. Truman (1945 - 1953)
 5. Netherland - Wilhelmina of the Netherlands
 6. Belgium - Leopold III of Belgium
Fascist Countries
 1. Austria
 2. Portugal
 3. Romania - Ion Antonescu
 4. Italy - Victor Emmanuel III (Kingdom of Italy) Benito Mussolini (Italian Social Republic)  
 5. Germany - Adolf Hitler
 6. Japan - Hirohito
 7. Spain

June 24, 2016

Geography: Countries on Equator and Tropics

Equator

 1. São Tomé and Príncipe
 2. Gabon
 3. Republic of the Congo
 4. Democratic Republic of the Congo
 5. Uganda
 6. Kenya
 7. Somalia
 8. Indonesia
 9. Ecuador
 10. Colombia
 11. Brazil

Tropic of Capricorn

 1. Namibia
 2. Botswana
 3. South Africa
 4. Mozambique
 5. Madagascar
 6. Australia
 7. Chile
 8. Argentina
 9. Paraguay
 10. Brazil

Tropic of Cancer

 1. Algeria
 2. Niger
 3. Libya
 4. Egypt
 5. Saudi Arabia
 6. United Arab Emirates
 7. Oman
 8. India
 9. Bangladesh
 10. Myanmar
 11. China
 12. Taiwan
 13. Mexico
 14. Bahamas
 15. Mauritania
 16. Mali

June 23, 2016

Fizyka: Prawo Pascala

Prawo Pascala - ciśnienie wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz jest w nich przekazywane jednakowo we wszystkich kierunkach


Prawo Pascala wykorzystane jest w: prasie hydraulicznej, hamulcach hydraulicznych, strzykawkach, studniach artezyjskich, zaporach wodnych i wieżach ciśnień. 

June 22, 2016

Biology: Organic MoleculesOrganic Molecules:
What are they made of?
Foods where they can be found:
Functions:
Proteins
Carbon, Oxygen,  Hydrogen, Nitrogen, Sulfur
meat, egg, fish, nuts, beans
Are part of cell membranes.
Make up many of the organelles.
Build body structures (muscles).
Carbohydrates
Carbon, Hydrogen, Oxygen
fruits, vegetables, sugar
Are part of cell membranes and cell wall.
Lipids
Carbon, Hydrogen, Oxygen
fats, oils
The energy is stored in lipids for later use.
Nucleic Acids
Carbon, Oxygen, Hydrogen, Nitrogen, Phosphorus

Contain instructions that cells need to carry out all the life functions (DNA, RNA).

June 19, 2016

Biology: The importance of water to the function of cells


 • water makes up 2/3 of human body.
 • most chemical reactions that take place in cells can occur only when substances are dissolved in water.
 • without water, most chemical reactions within cells should not take place.
 • water molecules take part in many chemical reactions in cells.
 • water helps cells keep their size and shape.
 • water helps the temperature of a cell to stay the same.

June 18, 2016

Chemia: Masa i rozmiary atomów

Jednostka masy atomowej (u) 1u = 1/12 masy atomu węgla = 0,166 x 10^23

Masa atomowa - masa atomu wyrażona w jednostkach masy atomowej (u).

Masa cząsteczkowa - masa cząsteczki wyrażona w jednostkach mast atomowej (u)


June 10, 2016

Biology: How a cell is build

My sister's project from a few years ago.

organelles - A tiny cell structure that carries out a specific function within the cell.

cell wall - A rigid layer of nonliving material that surrounds the cells of plants and some other organisms.

cell membrane - The outside boundary of a cell; controls which substances can enter or leave cell.

nucleus - The control center of a cell that directs the cell's activates; contains the chemical instructions that direct all the cell's activities and determine the cell's characteristics.

nuclear membrane - It's a membrane protecting a nucleus.

chromatin - Material in cells that contains DNA and carries genetic information.

chloroplasts - A structure in the cells of plants and some other organisms that captures energy from sunlight and uses it to produce food.

My project
vacuoles - A water-filled sac inside a cell that acts as a storage area.

lysosomes - A small round cell structure that contains chemicals that break down large food particles into smaller ones.

nucleolus - A structure in nucleus where ribosomes are made.

cytoplasm - The region of a cell located inside the cell membrane (in prokaryotes) or between the cell membrane and nucleus (in eukaryotes); contains a gel-like material and cell organelles.

mitochondria - Rod-shaped cell structures that produce most of the energy needed to carry out the cell's functions.

endoplasmic reticulum - A cell structure that forms a maze of passageways in which proteins and other materials are carried from one part of the cell to another.

ribosomes - A tiny structure in the cytoplasm of a cell where proteins are made.

Golgi bodies - A structure in a cell that receives proteins and other newly formed materials from the endoplasmic reticulum, packages them, and distributes them to other parts of cell.

My sister's project from a few years ago.

June 6, 2016

Fizyka: Ciśnienie hydrostatyczne, cisinienie atmosferyczne

p = ρ g h

gdzie:
p - ciśnienie cieczy
ρ - gęstość cieczy 
g - stały współczynnik (przyspieszenie ziemskie) = 9,8066 N/kg (m/s2)
h - wysokość słupa cieczy

Ciśnienie hydrostatyczne - ciśnienie wywierane przez ciecz pod wpływem jej własnego ciężaru.

Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie, jakie wywiera powietrze na Ziemię i wszystkie ciała znajdujące się w atmosferze ziemskiej.

Naczynia połączone - co najmniej dwa naczynia połączone ze sobą tak, że ciecz może swobodnie przepływać z jednego naczynia do drugiego.

Source: ZamKor Fizyka

Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne zależy od wysokości. Im niżej tym ciśnienie jest wyższe i odwrotnie. 

June 5, 2016

Chemia: Ziarnista budowa materii

Założenia teorii atomistyczno-częsteczkowej


 1. Atomy tego samego pierwiastka chemicznego są identyczne pod względem masy i rozmiarów.
 2. Atomy mają kształt kulisty.
 3. Atom jest najmniejszą cząstką pierwiastka chemicznego, która ma wszystkie cechy tego pierwiastka.
 4. Pierwiastek chemiczny jest zbiorem takich samych atomów.
 5. Atomy łączą się, tworząc cząsteczki.
 6. Związek chemiczny jest zbiorem takich samych cząsteczek.