September 30, 2016

Fizyka: Ruch

Aby określić, czy ciało jest w ruchu czy w spoczynku względem innego ciała, należy ustalić układ odniesienia i zwązać z nim odpowiedni układ współrzędnych.

Ruchem nazywa się zmianę położenia ciała wzgędem przyjętego układu odniesienia.

Ciało jest ruchu, jeżeli zmienia położenie względem wybranego układu odniesienia. To samo ciało względem innego układu odniesienia może pozostawać w spoczynku. Tę cechę określa się jako względność ruchu. Położenie ciała w danej chwili można określić, stosując jedno-, dwu- lub trójwymiarowy układ współrzędnych.

Aby opisać ruch, należy określić między innymi:
  • tor ruchu
  • drogę
  • przemieszczenie
Ruch - zmiana położenia ciała względem przyjętego układu odniesienia.

Względność ruchu - określenie, czy dane ciało jest w ruchu czy w spoczynku, w zależności od wyboru układu odniesienia.

Układ odniesienia - wybrany układ ciał, względem którego określa się położenie opisywanego ciała.

Tor ruchu - linia, którą "zakreśla" poruszające się ciało.

Droga (s) - długość toru ruchu.

Przemieszczenie (przesunięcie)  (Δx) - odległość między początkowym i końcowym położeniem ciała.

Image result for wykres ruchu

Ruchu jednostajny prostoliniowy

Prędkość (v) jest wielkością wektorową. W ruchu prostoliniowym kierunek i zwrot prędkości są zgodne z kierunkiem i zwrotem przemieszczenia. Prędkość to iloraz drogi i czasu, w jakim tę drogę przebyto

 v = s/t

W ruchu prostoliniowym wartość przemieszczenia jest równa drodze przebytej w tym samym czasie. W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość ma wartość stałą. Jednostką prędkości jest 1 m/s.
Drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym przedstawia zależność:

s = vt

Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch, w którym ciało pokonuje jednakowe odcinki drogi w takich samych odstępach czasu, a torem jest linia prosta.

No comments:

Post a Comment