October 27, 2016

Fizyka: Ruch niejednostajny i prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch, podczas którego prędkość ciała zmienia swoją wartość w miarę upływu czasu, nazywa się ruchem niejednostajnym. Dla tego ruchu charakterystyczne są:
 • Prędkość chwilowa Vch
  Vch = Δx/Δt
  gdzie:
  Δx - przemieszczenie
  Δt - mały przyrost czasu
 • Prędkość średnia Vśr
  Vśr = sc/t
  gdzie:
  Vśr - prędkość średnia
  sc - całkowita droga
  t - czas
Prędkość chwilowa - prędkość ciała w danej chwili; określa się ją jako iloraz przemieszczenia do bardzo małego przyrostu czasu, w którym ono nastąpiło.

Ruch niejednostajny - ruch, w którym wartość prędkości zmienia się w czasie.

Prędkość średnia - iloraz całkowitej drogi i czasu trwania ruchu.

------------------------------------

Przyspieszeniem nazywa się iloraz przyrostu prędkości i czasu, w którym ten przyrost nastąpił.

Wartość przyspieszenia a

a = Δv/Δt

Kierunek i zwrot przyspieszenia w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym są takie jak kierunek i zwrot prędkości.

Jednostką przyspieszenia w Układzie SI jest 1 m/s², gdyż [a] = m/s².

W ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym przyspieszenie ma wartość stałą.

Image result for ruch jednostajnie przyspieszonyW ruchu jednostajnie przyspieszonym droga jest wprost proporcjonalna do kwadratu czasu, prędkość rośnie wprost proporcjonalnie do czasu, a przyspieszenie ma wartość stałą.
Przyspieszenie jest wielkością wektorową.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - ruchu, w którym tor jest linią prostą, odcinki drogi pokonywane w kolejnych sekundach mają się do siebie tak, jak kolejne liczby nieparzyste, a droga jest wprost proporcjonalna do kwadratu czasu.

W ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym droga rośnie wprost proporcjonalnie do kwadratu czasu.

s = at²/2 
gdzie:
t - czas trwania ruchu
s - przebyta droga
a - przyspieszenie  

No comments:

Post a Comment