April 28, 2016

Fizyka: Parcie i ciśnienie

Ciecze i gazy naciskają na ścianki naczynia i na wszystkie ciała znajdujące się w nich. Siła ta nazywa się parciem.
Parcie jest zawsze skierowane prostopadle do powierzchni, na którą działa.

Iloraz wartości siły nacisku i pola powierzchni, na którą ta siła działa, nazywa ciśnieniem, co zapisuje się:

p = Fn/S

gdzie:
p - ciśnienie
Fn - wartość siły nacisku (parcia)
S - pole powierzchni

Jednostką ciśnienia jest pascal (1 Pa)

No comments:

Post a Comment