December 15, 2016

Chemistry: Nonmetals

Physical Properties


The physical properties of nonmetals are opposite to those that characterize metals. 
 • Many of the nonmetals are gasses at room temperature
 • They have low boiling points
 • Carbon and Iodine are solids at room temperature
 • Bromine is the only liquid at room temperature 

Chemical Properties
 • The atoms of the nonmetals (except for the ones in group 18) can react with other atoms, leading to the formation of compounds.

Compounds of Nonmetals
 • Nonmetals can also form compounds with other nonmetals
 • The atoms share electrons and become bonded together into molecules, such as carbon monoxide and carbon dioxide
 • When the molecules contain only two atoms, they are called diatomic molecules (O₂, N₂, H₂)
 • Some nonmetal elements also form diatomic molecules


December 14, 2016

Chemia: Układ okresowy pierwiastków

Prawo Okresowości
Właściwości pierwiastków chemicznych, uporządkowanych zgodnie ze zwiększającą się liczbą atomową (Z), powtarzają się okresowo.
Położenie pierwiastków w układzie okresowym:
 • w pierwiastkach  chemicznych grup 1. i 2. liczba elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka jest równa numerowi grupy
 • w pierwiastkach chemicznych grup 13. - 18. liczba elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka jest równa numerowi grupy pomniejszonemu o 10
 • liczba powłok elektronowych jest równa numerowi okresu
Charakter chemiczny pierwiastków grup głównych
 • W miarę zwiększania się numeru grupy w układzie okresowym pierwiastków, zmienia się charakter chemiczny pierwiastków od typowo metalicznego (grupy 1., 2.) do typowo niemetalicznego (grupy 17., 18.).
  Najbardziej aktywnymi metalami są pierwiastki grupy 1. (z wyjątkiem wodoru), a najbardziej aktywnymi niemetalami są pierwiastki grupy 17.
 • zwiększa się liczby elektronów walencyjnych
 • następuje wzrost charakteru niemetalicznego
W miarę zwiększania się numeru okresu:
 • zwiększa się liczba powłok elektronowych
 • wzrasta zdolność oddawania elektronów
 • wzrasta charakter metaliczny
 • wzrasta aktywność chemiczna metali
W miarę zmniejszania się numeru okresu:
 • wzrasta charakter niemetaliczny
 • wzrasta zdolność przyjmowania elektronów
 • wzrasta aktywność chemiczna niemetali

December 13, 2016

Chemia: Wiązania chemiczne

Rodzaje wiązań chemicznych:
 • Wiązanie kowalencyjne (atomowe) - wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu się atomów za pomocą wspólnych par elektronowych.
  • niespolaryzowane - występuje w cząsteczkach składających się z atomów tego samego pierwiastka.
  •  spolaryzowane - występuje w cząsteczkach składających się z atomów różnych pierwiastków.
 • Wiązanie jonowe (Ionic bonds- wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu się kationów i anionów powstałych z atomów.
  Oppositely charged ions attract each other. This attractive force is an ionic bond.
  In an ionic compound the positive ions balance the charge of the negative ions. Overall the compound is electrically neutral. 
 • Wiązanie metaliczne - występuje metalach i ich stopach.
 • Wiązanie koordynacyjne - wspólna para elektronowa może pochodzić tylko od jednego atomu.
Source: wersus.com


Wartościowość (oznaczana cyfrą rzymską) - liczba wiązań, za pomocą których atomy łączą się ze sobą (wiązanie kowalencyjne), liczba nadmiaru lub niedomiaru elektronów w jonie (wiązanie jonowe). Wartościowość pierwiastka chemicznego jest związana z liczbą elektronów walencyjnych.

Wzór sumaryczny - wzór uwzględniający rodzaj i liczbę atomów.

Wzór strukturalny - wzór uwzględniający rodzaj, liczbę atomów oraz liczbę wiązań chemicznych.

Jon (Ion) - cząstka obdarzona ładukiem elektrycznych dodatnim lub ujemnym.
Kation - jon dodatni.
Anion - jon ujemny.

Związki jonowe
 • powstają w wyniku przeniesienia elektronowów walencyjnych od atomu jednego pierwiastka chemicznego do drugiego i utworzenia w ten sposób kationów i anionów, które - przyciągając się - tworzą wiązania.
 • stan skupienia: stały, tworzą sieć krystaliczną.
 • wysokie temperatury topnienia i wrzenia.
 • stopione lub rozpuszczone w wodzie związki jonowe przewodzą prąd elektryczny, gdyż zawierają zdolne do poruszania się jony dodatnie i ujemne.
Związki kowalencyjne
 • powstają z atomów, które uwspólniają swoje elektrony walencyjne, skutkiem czego łączą się ze sobą za pomocą wspólnych par elektronowych tworzących wiązanie.
 • stan skupienia: stały, gazowy, ciekły
 • niskie temperatury topnienia i wrzenia.
 • nie przewodzą prądu elektrycznego, gdyż ich cząsteczki są elektrycznie obojętne


December 11, 2016

Biology: Cell Division

INTERPHASE
This is the period before cell division occurs.
 • Cell grows to its mature size - cell doubles in size and produces all the structures needed to carry out its functions.
 • The cell makes a copy of its DNA, and prepares to divide into two cells in a process called replication. At the end of DNA replication, the cell contains two identical sets of DNA.
 • The cell produces structures that it will use to divide during the rest of the cell cycle.

MITOSIS
During mitosis, one copy of the DNA is distributed into each of the two daughter cells.
Chromosome is a doubled rod of condensed chromatin.
Chromatid is an identical rod, or strand, of chromosome.
 • PROPHASE  - the chromatin in the nucleus condenses to form chromosomes. Structures called spindle fibers form a bridge between the ends of the cell. The nuclear membrane breaks down.
 • METAPHASE - the chromosomes line up across the center of the cell. Each chromosome attaches to spindle fiber at its centromere, which holds the chromatids together.
 • ANAPHASE - The centromeres split. The two chromatids separate. One chromatid moves along the spindle fiber to one end of the cell. The other chromatid moves to the opposite end. The cell becomes stretched out as the opposite ends pull apart.
 • TELOPHASE - The chromosomes begin to stretch out and lose their rod-like appearance. This occurs in the two regions at the ends of the cell. A new nuclear membrane forms around each region of chromosomes.
During mitosis chromatids separate from each other and move to opposite ends of the cell. Then two nuclei form around the chromatids at the two ends of the cell.

CYTOKINESIS
During cytokinesis, the cytoplasm divides, distributing the organelles into each of the two new cells.

Cytokinesis marks the end of the cell cycle. Two new cells have formed. Each daughter cell has the same number of chromosomes as the original parent cell. At the end of cytokinesis, each cell enters interphase, and the cycle begins again.

Source: Encyclopedia Britannica


STRUCTURE OF DNA
There are four kinds of nitrogen bases: adenine, thymine, guanine, and cytosine. The capital letters A,T, G, and C are used to represent the four bases.

Adenine (A) only pairs with thymine (T), while guanine (G) only pairs with cytosine (C). This pairing pattern is the key to understanding how DNA replication occurs.