June 8, 2018

Fizyka: Ciepło właściwe

Source: Fizykon.org

Przyrost temperatury wody jest wprost proporcjonalny do ilości pobranego przez nią ciepła.

T ~ Q

Ilość pobranego przez wodę ciepłą potrzebnego do uzyskania danego przyrostu temperatury jest wprost proporcjonalna do masy wody.


Ew = Q
Q ~ m

Ilość pobranego przez ciało ciepła potrzebna do zwiększenia temperatury o tę samą wartość zależy od rodzaju substancji, z której zbudowane jest ciało.

Ciepło właściwe określa, ile energii trzeba dostarczyć, aby zwiększyć temperaturę 1kg danej substancji o 1K (o 1C). Ciepło właściwe oblicza się jako iloraz ciepła dostarczonego ciału i iloczynu jego masy i przyrostu temperatury.

c = Q / m×T

Ilość ciepła, jaką podbiera ciało podczas ogrzewania, można obliczyć ze wzoru Q = c×m×△T.

Ilość ciepła Q pobranego przez ciało jest wprost proporcjonalna do masy ciała m i przyrostu temperatury △T:

Q = c×m×T

gdzie c jest współczynnikiem proporcjonalności, zwanym ciepłem właściwym, charakterystycznym dla danego ciała.


Ciepło właściwe - jest to cecha substancji określająca, ile ciepła dana substancja musi pobrać, aby 1kg jej masy został ogrzany o 1K (1℃). Ciepło właściwe oblicza się jako iloraz ciepła dostarczonego ciału i iloczynu jego masy i przyrostu temperatury.

No comments:

Post a Comment